ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 1 [2] 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา26 พ.ย. 2561 9:00 น.30 พ.ย. 2561 15:00 น.
  -  ชั้นปี 13 ธ.ค. 2561 8:45 น.6 ธ.ค. 2561 23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ3 ธ.ค. 2561 9:00 น.6 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 ธ.ค. 2561 8:45 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 45 ธ.ค. 2561 8:45 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ5 ธ.ค. 2561 8:45 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 35 ธ.ค. 2561 8:45 น.7 ธ.ค. 2561 23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:15 น.7 ม.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ7 ม.ค. 2562 8:30 น.12 ม.ค. 2562 16:30 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า7 ม.ค. 2562 8:45 น.11 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562 8:45 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 ม.ค. 2562 8:45 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562 8:45 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 ม.ค. 2562 8:45 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 ม.ค. 2562 8:45 น.25 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ14 ม.ค. 2562 8:45 น.26 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.28 ม.ค. 2562 9:00 น.8 ก.พ. 2562 17:00 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ18 ก.พ. 2562 9:00 น.18 ก.พ. 2562 17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.พ. 2562 9:00 น.2 มี.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันประเมิน อ. รอบ 24 มี.ค. 2562 9:00 น.27 เม.ย. 2562 23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา4 มี.ค. 2562 9:00 น.27 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 เม.ย. 2562 8:45 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
   วันปิดภาคการศึกษา27 เม.ย. 2562 9:00 น.27 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 เม.ย. 2562 9:00 น.10 พ.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam10 พ.ค. 2562 9:00 น.21 พ.ค. 2562 15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ27 พ.ค. 2562 0:00 น.27 พ.ค. 2562 0:00 น.
   
      Top of Page
        contact staff : WEBMASTER