ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 1 2 [3] 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา18 เม.ย. 2562 9:00 น.19 เม.ย. 2562 15:00 น.
  -  ชั้นปี 222 เม.ย. 2562 8:45 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 322 เม.ย. 2562 8:45 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 422 เม.ย. 2562 8:45 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ22 เม.ย. 2562 8:45 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 เม.ย. 2562 8:45 น.26 เม.ย. 2562 23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ22 เม.ย. 2562 9:00 น.26 พ.ค. 2562 23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 2562 8:15 น.27 พ.ค. 2562 17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ27 พ.ค. 2562 8:30 น.1 มิ.ย. 2562 16:30 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า27 พ.ค. 2562 8:45 น.31 พ.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 8:45 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 มิ.ย. 2562 8:45 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 8:45 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 มิ.ย. 2562 8:45 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 มิ.ย. 2562 8:45 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ3 มิ.ย. 2562 8:45 น.8 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )1 ก.ค. 2562 8:45 น.5 ก.ค. 2562 23:59 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา8 ก.ค. 2562 9:00 น.20 ก.ค. 2562 23:59 น.
   วันปิดภาคการศึกษา20 ก.ค. 2562 9:00 น.20 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ก.ค. 2562 9:00 น.26 ก.ค. 2562 16:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam26 ก.ค. 2562 9:00 น.1 ส.ค. 2562 15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ13 ส.ค. 2562 0:00 น.13 ส.ค. 2562 0:00 น.
   
      Top of Page
        contact staff : WEBMASTER