ปฏิทินการศึกษา ( โปรดเลือกปฏิทินให้ตรงกับคณะ / หลักสูตร ของตนเอง )

ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่0 [1] 2 3 

รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
   วันลงทะเบียน1 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 11 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -  วันสถาปนามหาวิทยาลัย20 มิ.ย. 2561 9:00 น.20 มิ.ย. 2561 17:00 น.
  -  วันที่นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา9 ก.ค. 2561 9:00 น.13 ก.ค. 2561 15:00 น.
  -  ชั้นปี 216 ก.ค. 2561 8:45 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
   วันชำระเงินค่าลงทะเบียนปกติ (เงินสด : ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส, บัตรเครดิต : ชำระเงินออนไลน์/การเงิ16 ก.ค. 2561 9:00 น.13 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 317 ก.ค. 2561 8:45 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 ก.ค. 2561 8:45 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 ก.ค. 2561 8:45 น.20 ก.ค. 2561 23:59 น.
   วันเปิดภาคการศึกษา14 ส.ค. 2561 8:15 น.14 ส.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า : คิดค่าปรับ14 ส.ค. 2561 8:30 น.18 ส.ค. 2561 16:30 น.
   วันลงทะเบียนล่าช้า14 ส.ค. 2561 8:45 น.17 ส.ค. 2561 23:59 น.
   ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561 8:45 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม20 ส.ค. 2561 8:45 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561 8:45 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา20 ส.ค. 2561 8:45 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 ส.ค. 2561 8:45 น.31 ส.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินเพิ่มเติมวิชา สับเปลี่ยนวิชา(กรณีมีเงินจ่ายเพิ่ม)ไม่มีค่าปรับ20 ส.ค. 2561 8:45 น.1 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  วันไหว้ครู30 ส.ค. 2561 8:30 น.30 ส.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันที่ชำระเงินส่วนต่างของนักศึกษาเงินกู้กองทุน กยศ. และ กรอ.3 ก.ย. 2561 9:00 น.14 ก.ย. 2561 17:00 น.
  -  วันจำหน่ายรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มาลงทะเบียนเรียนและไม่มารักษาสภาพ10 ก.ย. 2561 9:00 น.10 ก.ย. 2561 17:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค8 ต.ค. 2561 9:00 น.16 ต.ค. 2561 17:00 น.
   วันประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา17 ต.ค. 2561 9:00 น.8 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )12 พ.ย. 2561 8:45 น.16 พ.ย. 2561 23:59 น.
   วันปิดภาคการศึกษา8 ธ.ค. 2561 9:00 น.8 ธ.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค11 ธ.ค. 2561 9:00 น.21 ธ.ค. 2561 17:00 น.
  -  วันสอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam21 ธ.ค. 2561 9:00 น.27 ธ.ค. 2561 15:30 น.
  -  วันประกาศผลการสอบ7 ม.ค. 2562 0:00 น.7 ม.ค. 2562 0:00 น.
   
      Top of Page
        contact staff : WEBMASTER