รายการหลัก
    เข้าสู่ระบบ
    รายวิชาที่เปิดสอน
    ปฏิทินการศึกษา
    ตารางสอนอาจารย์
    ตารางการใช้ห้อง
    คำถามที่พบบ่อย
    สหกิจศึกษา
    กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
    แบบฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
    ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม 
    ตรวจคะแนนความประพฤติ
    ทุนเงินกู้ / กยศ.
 
  กองการเงิน
    เว็บไซต์กองการเงิน 
 
  ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 

Hot links

ร่วมค้นหาและตรวจสอบ วันเวลาทำรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการศึกษา คลิกได้เลย

เพื่อการใช้งานอย่างเป็นส่วนตัว ทั้งส่วนงานของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คลิกได้เลย

เผยรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ เงื่อนไขการเปิดรับ หรือ ข้อกำหนดอื่น ๆ คลิกได้เลย


ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบเลือกสาขาวิชาโท คลิ๊กที่นี่ !!!
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าปีการศึกษา 2557 ต้องการเลือกสาขาวิชาโท โปรดคลิ๊กที่หัวข้อข่าว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558
( ยกเว้นนักศึกษาคณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์ ไม่ต้องเลือกสาขาโท ).... [ 30 พฤศจิกายน 2558]

ปฏิทินการศึกษา 2558 (ฉบับเปลี่ยนแปลงภาคปลายและฤดูร้อน)
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา >>> คลิกที่นี่.... [ 21 ตุลาคม 2558]

คู่มือการรับบัตรนักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาชั้นปีที่1
  download คู่มือการรับบัตรนักศึกษา เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 >>> คลิกที่นี่.... [ 26 กุมภาพันธ์ 2558]

ปฏิทินการศึกษา 2558 (เฉพาะภาคต้น)
  ต้องการ download ปฏิทินการศึกษา >>> คลิกที่นี่.... [ 26 กุมภาพันธ์ 2558]

สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Please do not hesitate to contact us when you have any problems. Tel. 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax. 0 - 2692 - 3744 . © OR 2008