หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

      จำนวน 1 ฉบับ

2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ) ดังนี้

          ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ระเบียบแสดงผลการเรียน

ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 - ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา

(ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด)

3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่มีชื่อ – สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริง พร้อมสำเนาและ

ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ